Publication


Years´╝Ü[all][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010] [2009]

2014


  • Guoxian Yu, Huzefa Rangwala, Carlotta Domeniconi, Guoji Zhang, Zhiwen Yu. Protein Function Prediction with Incomplete Annotations. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (TCBB), 11(3): 579-591, 2014.

  • Yazhou Ren, Carlotta Domeniconi, Guoji Zhang, Guoxian Yu. A Weighted Adaptive Mean Shift Clustering Algorithm. SIAM Conference on Data Mining, 2014.

  • Zhiwen Yu, Le Li, Hau-San Wong, Jane You, Guoqiang Han, Yunjun Guo, Guoxian Yu. Probabilistic Cluster Structure Ensemble. Information Sciences, 267:16-34, 2014.

  • Jun Wang, Le Zhang, Quan Zou, Jun Tan, Xiaowei Chen, Yukun Wu. Association studies on mtDNA and Parkinsons disease population discrimination using the statistical classification. Current Bioinformatics, 9:481-489,2014.