Contact me at guoxian85@gmail.com; gxyu@swu.edu.cn.

M.Sc. Students


Name Program Start time Progress highlights
Xia Chen M.Sc. 2016- ICDM(2), PRICAI, International Journal of Computers and Applications
Yingwen Zhao M.Sc. 2016- Genomics, Computational Biology and Chemistry
Keyao Wang M.Sc. 2016- TCBB, Journal of Computer Research and Development
Jinzheng Tu M.Sc. 2017- ICDM
Yuehui Wang M.Sc. 2017- BIBM, ISBRA, DASFAA
Yangyang Yan M.Sc. 2017-
Yuying Xing M.Sc. 2017- IJCAI, AAAI
Guangjin Ou M.Sc. 2018-
Ling Zhan M.Sc. 2018-
Jie Zeng M.Sc. 2018-
Guangjie Zhou M.Sc. 2018-
Yaling Huang M.Sc. 2018-
Tingting Yu M.Sc. 2018-

Research Assistants


Name Start time Progress highlights

Graduates


Name Grad date Highlights First Employment
Guangyuan Fu 2018.6 Bioinformatics(2), TCBB(2), SCIENTIA SINICA Informationis(2), Oncotarget,
Journal of Computer Research and Development
Alibaba Group
Yuan Jiang 2018.6 Bioinformatics, Scientific Reports, Algorithms Meitu, Inc
Xianxue Yu 2018.6 Scientific Reports, PLoS ONE Ping An Bank Co., Ltd
Qiaoyu Tan 2018.6 IJCAI, SDM, Neurocomputing, Remote Sensing, Journal of Software M.sc Student in Texas A&M University, College Station
Yanming Yu 2018.6 IEEE ACCESS, ICONIP, Neurocomputing M.sc Student in King Abdullah University of Science & Technology
Chang Lu 2017.8 SCIENTIA SINICA Informationis, BMC Bioinformatics PhD in Maastricht University
Wei Luo 2017.8 BMC Systems Biology PSBC Consumer Finance Co., Ltd.(Guangzhou)